ക്രിസ്‌തുവിന്റെ ആറാം തിരുമുറിവ് – ഡോ. സി.വി. വടവന

50.00

ക്രിസ്‌തുവിന്റെ കൽപ്പനക്കു തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നവർ ആരായാലും അവർ കുറ്റക്കാരാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രതികരണ നാടകം.ക്രൈസ്തവ കൈരളിക്കു ഒരു വിലപ്പെട്ട സംഭാവന.പേജുകൾ 84.

Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ക്രിസ്‌തുവിന്റെ ആറാം തിരുമുറിവ് – ഡോ. സി.വി. വടവന”

Your email address will not be published. Required fields are marked *