സങ്കീർത്തന ഭാഷ്യം – ഡോ. സി.വി. വടവന

500.00

ആശ്രയം, ആശ്വാസം, അഭയം എന്നിവ തേടുന്നവർക്കുളള അത്താണിയാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ.സങ്കീർത്തനങ്ങളെ നൂതന അർത്ഥത്തിൽ ഈ പുസ്‌തകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.ഏറെ വ്യെത്യെസ്തവും ധ്യാനാത്മകവുമാണു ഈ ഭാഷ്യം .പേജുകൾ 1085
Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സങ്കീർത്തന ഭാഷ്യം – ഡോ. സി.വി. വടവന”

Your email address will not be published. Required fields are marked *